VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVST FRIPLEJEHJEM

Vedtaget den 22. april 2014

  • 1 Navn, formål og hjemsted.

Institutionens navn er Brovst Friplejehjem, og har hjemsted på adressen, c/o Carl Stefan Bauditz, Ole Langes Vej 61, 9460 Brovst. Cvr nr: 35718923                .
Institutionen har til formål at virke som plejehjem for borgere, der er visiteret til en plejebolig efter lov om Friplejeboliger samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Institutionen skal til enhver tid drives efter Brovst Friplejehjems visioner og værdigrundlag, der blandt andet bygger på: medmenneskelighed, værdighed, fleksibilitet, medbestemmelse og frivillighed således at beboerne sikres den nødvendige pleje.

  • 2 Bestyrelsen.

Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der findes ved bestyrelsens selvsupplering, dog således at eet medlem af bestyrelsen udpeges blandt Brovst Friplejehjems medarbejdere.

Bestyrelsen konstituerer sig selv en gang årligt på det første møde efter årsskiftet med formand, næstformand, og sekretær.

Bestyrelsen varetager institutionens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen især at føre tilsyn med, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages i overensstemmelse med institutionens formål og regler, samt i øvrigt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang pr. kvartal eller når formanden finder det fornødent eller minimum 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted skriftligt (evt. pr. mail) med angivelse af dagsorden og med minimum 8 dages varsel.

Lederen af Friplejehjemmet samt dennes souschef og institutionens revisor kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret efter formandens bestemmelse og beslutning.

Bestyrelsesmøderne tilstræbes afholdt på plejehjemmet.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Beslutningsreferatet rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller næstformandens, eller subsidiært den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg på 3 medlemmer til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Formanden er i givet fald født medlem af dette forretningsudvalg.

Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler, låneoptagelse, garantistillelse, køb/salg/leje/leasing af fast ejendom eller andre tilsvarende dispositioner der har en værdi på mere end DKK 50.000,- træffes af bestyrelsen.

  • 3 Daglig ledelse

Bestyrelsen ansætter en leder til at drive plejehjemmet efter bestyrelsens anvisninger og i overensstemmelse med institutionens formål.

Lederen ansætter og afskediger i samråd forretningsudvalget plejehjemmets ledende medarbejdere, mens øvrigt personale ansættes af lederen.

  • 4 Regnskab og formue.

Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

Årsrapporten/årsregnskabet, der udarbejdes af institutionens revisor, skal være udarbejdet senest den 1. april hvert år. Institutionen vælger hvert år senest den 1. juni en Statsautoriseret eller registreret revisor med henblik på revision af Institutionens økonomi.

Den af bestyrelsen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i institutionens regnskabsbilag og beholdninger og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseender.

Årsmøde afholdes i juni måned, hvor bestyrelsen fremlægger en årsrapport indeholdende regnskab og fortæller om det seneste års forløb på Brovst Friplejehjem.

  • 5 Tegning og hæftelse.

Institutionen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening.

Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen dog alene af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke bestyrelsen eller de eventuelt af bestyrelsen nedsatte udvalg nogen personlig hæftelse for de institutioner påhvilende forpligtelser.

  • 6 Vedtægtsændringer.

Til ændring af nuværende vedtægter, herunder evt. fusion eller lignende med andre foreninger eller institutioner, kræves vedtagelse med minimum 2/3-dels flertal af de fremmødte stemmer på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, der afholdes med maksimum 4 ugers og minimum 2 ugers interval.

  • 7 Opløsning.

Til institutionens opløsning kræves vedtagelse med minimum 2/3-dels flertal af de fremmødte stemmer på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder, der afholdes med maksimum 4 ugers og minimum 2 ugers interval.

Ved institutionens opløsning skal institutionens eventuelle formue anvendes til socialt eller andet samfundsmæssigt formål til glæde for ældre borgere i Brovst By og Omegn. En afgørelse herom træffes af den siddende bestyrelse.

Således vedtaget i Brovst:

Den 22. april 2014

Carl Stefan Bauditz

Christian Løth Mortensen

Jørgen Lindgaard Christensen

Svend Erik Hauerslev

Anny Yde

Inger Christensen

Mogens Hav Christensen

Ib Madsen

Keld Simoni